050-550-6026

צוואות- מדריך לצוואה נכונה

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

המדריך לעריכת צוואה נכונה

צוואה היא מסמך משפטי המשקף את רצונו האחרון של אדם לגבי ענייניו לאחר לכתו מן העולם, על –פי הכלל "מצווה לקיים את דברי המת". לכל אדם הזכות לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו. יחד עם זאת, על הצוואה למלא אחר הכללים שבחוק הירושה, על מנת שתחשב כצוואה תקפה מבחינה משפטית.

קיימת חשיבות בעריכת צוואה בצורה נכונה ומדויקת, שתשקף את רצונו של המצווה , מבלי שיתגלו בה פגמים וחוסרים העלולים להוביל לבטלות הצוואה.

יודגש כי ככל שמתקיימים כלל המרכיבים שבחוק הירושה לגבי צורתה של צוואה, יקטן נטל ההוכחה בפני בית המשפט לגבי בחינת אמיתות הצוואה, על מי שמבקש לקיים את הצוואה.

קיימות ארבע דרכים לעשיית צוואה. אדם המעוניין לערוך צוואה, רשאי לבחור באחת מהן : בכתב יד, בעדים , בפני רשות , בעל-פה .

צוואה בכתב יד

סעיף 19 לחוק הירושה, קובע: "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו".

 שלושת הדרישות הללו נועדו לוודא שהמצווה ערך את צוואתו בגמירת דעת מוחלטת ולשמש סוג של אמצעי זיהוי לגבי כתב ידו וחתימתו של האדם המצווה שכבר אינו בחיים. לכתיבת התאריך משמעות לגבי צלילותו של כותב הצוואה, וכן לעניין הספק שאכן מדובר בצוואתו האחרונה של המצווה. מרכיב היסוד בצוואה בכתב יד שבלעדיו אין היא צוואה ולא ניתן לסטות ממנו – דרישת כתיבת הצוואה כולה בכתב יד המצווה.

התאריך והחתימה לעומת זאת, מהווים דרישות שבית המשפט רשאי לסטות מהן במקרים מסוימים, אם שוכנע בית המשפט שאין ספק לגבי אמיתות הצוואה והמסמך משקף את רצונו החופשי והאמתי של המצווה.

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא הדרך השכיחה ביותר לעריכת צוואה. סעיף 20 לחוק הירושה קובע: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

צוואה בעדים צריכה להיות בכתב, אך אין דרישה לכתב יד, לכן הצוואה יכולה להיות בכתב ידו של המצווה או אדם אחר או מודפסת. כאמור, דרישת חוק הירושה לצוואה בעדים : דרישת הכתב, תאריך, שני עדים, חתימה בידי המצווה, חתימה בפני שני עדים לאחר שהצהיר שזו צוואתו, אישור העדים בחתימת ידם.

מרכיבי היסוד בצוואה בעדים שבלעדיהם אין היא צוואה ולא ניתן לסטות מהם –  הצוואה בכתב, הצוואה הובאה בפני שני עדים. התאריך וחתימת המצווה או העדים, מהווים דרישות שבית המשפט רשאי לסטות מהן במקרים מסוימים, אם שוכנע בית המשפט שאין ספק לגבי אמיתות הצוואה והמסמך משקף את רצונו החופשי והאמתי של המצווה.

לעדים ארבעה תפקידים משמעותיים בעת עריכת צוואה בעדים, מכאן שמה "צוואה בעדים". 
 • על העדים להיות נוכחים יחד עם המצווה אשר מצהיר בפניהם שזו צוואתו.
 • עליהם לצפות במצווה בזמן חתימתו על צוואתו.
 • לאשר בכתב כי היו עדים להצהרת המצווה.
 • להצהיר כי היו עדים לחתימתו של המצווה.

פסלות עדים- חשוב לדעת כי קטין ומי שהוכרז פסול-דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה.

הפקדת צוואה 

מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים או בפני נוטריון, רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה, ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על-ידי המצווה בעצמו לרשם לענייני ירושה.

כיום ניתן להפקיד צוואה גם מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של רשם לענייני ירושה , הפקדת הצוואה מתבצעת ע"י המצווה באמצעות האזור האישי באתר. משרדנו מסייע בהדרכת הלקוחות אשר חפצים להפקיד את צוואתם. לאחר ההפקדה הדיגיטלית של עותק הצוואה, יש להעביר את הצוואה המקורית בתוך 45 ימים ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגורכם או לשלוח אותה בדואר.

צוואה בפני רשות

סעיף 22 לחוק הירושה קובע: "צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי כאמור".

כל אחד מאלה משמש כרשות לצורך העניין: שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר  בית דין דתי בעל סמכות שיפוט, נוטריון. המצווה יערוך את הצוואה בפני אחד מבעלי התפקידים הללו באחת משתי הדרכים הבאות:

אמירת הצוואה בעל פה בפני בעל הסמכות אשר ירשום את דברי המצווה או הגשת דברי המצווה לבעל הסמכות בכתב על ידי המצווה עצמו. בעל הסמכות יקרא בפני המצווה את שהכתיב לו המצווה. או יקרא בפני המצווה את הצוואה שמסר, ואם יש צורך, תיקרא הצוואה בתרגום לשפה שהמצווה מבין.

לחילופין יכול המצווה עצמו לקרא את הצוואה או את התרגום של הצוואה בפני בעל הסמכות. המצווה יצהיר שזו אכן צוואתו, ובעל הסמכות יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא הוקראה למצווה והוא הצהיר שזו צוואתו. אם הצוואה תורגמה לשפתו של המצווה, יאשר גם המתרגם בחתימתו על גבי הצוואה, שהצוואה הוקראה בשפה שהמצווה מבין.

מרכיבי היסוד בצוואה בפני רשות שבלעדיהם אין היא צוואה ולא ניתן לסטות מהם:  הצוואה נאמרה בפני הרשות, הצוואה הוגשה לרשות על ידי המצווה עצמו. הקראת הצוואה בפני המצווה, או הצהרת המצווה, מהווים דרישות שבית המשפט רשאי לסטות מהן במקרים מסוימים, אם שוכנע בית המשפט שאין ספק לגבי אמיתות הצוואה והמסמך משקף את רצונו החופשי והאמתי של המצווה.

צוואה בעל-פה

סעיף 23 לחוק הירושה קובע:"שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו"("שכיב מרע"- חולה אנוש הנוטה למות). מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות – מדובר במצב בו אדם נמצא בסכנת חיים ממשית, למשל, חייל במלחמה, אדם אחרי תאונת דרכים קשה שחש שהוא ניצב בפני המוות

עריכת צוואה בעל-פה תערך בסדר הבא:

 • המצווה יצווה צוואה בעל-פה בפני שני עדים המבינים את שפתו.
 • דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים.
 • שני העדים יחתמו על זיכרון הדברים.
 • העדים יפקידו את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה.
 • רישום, חתימה והפקדה אצל הרשם לענייני ירושה ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

מרכיבי היסוד בצוואה בעל-פה שבלעדיהם אין היא צוואה ולא ניתן לסטות מהם

 • הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים המבינים את שפתו.
 • בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

עריכת זיכרון דברים והפקדתו על ידי שני העדים, מהווים דרישות שבית המשפט רשאי לסטות מהן במקרים מסוימים, אם שוכנע בית המשפט שאין ספק לגבי אמיתות הצוואה והמסמך משקף את רצונו החופשי והאמתי של המצווה.

צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקות  עשייתה והמצווה עדיין בחיים.

 • למשל בסיום המלחמה, נותר המצווה בחיים ,חלפו למעשה הנסיבות שמצדיקים את עשיית הצוואה.
 • חלף חודש מאז התאונה הקשה והמצווה התאושש ויצא מכלל סכנת חיים.

"המידע המוצג בדף זה הינו כללי, ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

עורך דין לצוואות וירושה-

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מאמרים קשורים

צוואות הדדיות

סעיף 8א לחוק הירושה מסדיר את נושא עריכתן וביטולן של צוואות ההדדיות. הסעיף אינו חל על צוואה הדדית שנערכה לפני חקיקתו ביום